Felhívás - Tehetséges Csernyeiek támogatása
2019.04.15.
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete  a Tehetséges Csernyeiek támogatására

A rendelet és a pályázati adatlap letöltése

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Tehetséges Csernyeiek Támogatása" elnevezésű programot indítja el, melynek keretében támogatásban részesíti azt a személyt, aki
a. legalább 3 éve bakonycsernyei állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Bakonycsernyén él és
b. korosztályában kimagasló hazai vagy nemzetközi
b.a kulturális,
b.b  művészeti,
b.c műszaki,
b.d tudományos vagy
b.e sportsikereket ért el.

2.§ A képviselő-testület évente az 1.§-ban meghatározott tevékenységet művelő 10 személy vagy csapat részére 20.000 Ft/fő/csapat összegben nyújt vissza nem térítendő támogatást.

3.§ A támogatás versenyeken, mesterkurzusokon, kiállításokon, bemutatókon való részvételre, nevezési díjra, útiköltségre, anyagköltségre, eszközbeszerzésre, sport- és hangszervásárlásra vagy bérlésre használható fel.

Eljárási szabályok

4.§  (1) A támogatásra minden év április 1-től április 30-ig van lehetőség pályázatot benyújtani a rendelet 1. mellékletében szereplő pályázati adatlapon.

(2) A pályázathoz csatolni kell a pályázó:
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
- támogatási cél megjelölését,
- a megvalósítás várható kezdetét és befejezését,
- szakmai bemutatót, eredmények, igazolások másolatát,
- szakmai ajánlást az adott tárgykörben,
- kiskorú esetén a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatát.

(3) Amennyiben a pályázó csapat, úgy annak minden tagjának meg kell felelnie az 1.§ a. pontjában meghatározottaknak.

(4) A képviselő-testület a pályázatokat az adott év április 30-ig bírálja el. Az elbírálását követően támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval, amely tartalmazza a támogatás teljes összegét és az elszámolás módját.

(5) A támogatásban részesített személy/csapat a támogatás felhasználásáról a tárgyév december 31-ig elszámol.

(6) Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben foglaltakat nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie.  

5.§ Ezen rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.

 Turi Balázs
polgármester
Fidrich Tamásné
jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bakonycsernye, 2019. március 20.

Fidrich Tamásné jegyző

A rendelet és a pályázati adatlap letöltése